Moderní chemie

Seminář v rámci aktivity č. 2
Mgr. Jana Drake

Obsahem semináře jsou nadstavbové kapitoly ze středoškolské chemie – analytická chemie, chemická struktura, chemie a životní prostředí a některé kapitoly z obecné chemie, hlavně chemické rovnováhy a výpočty k nim se vztahující. Toto učivo je nutným předpokladem k zvládnutí přijímacích zkoušek z chemie, stejně tak i úvodního semestru na vysokých školách. V učivu Chemie a životní prostředí se zaměřujeme na region Prahy. Jedná se o kapitolu o vodě – zdroje pitné vody, čištění odpadních vod, zdroje znečištění stojatých i tekoucích vod a z toho plynoucí ekologická rizika. V kapitole o energetických zdrojích prodiskutujeme pozitiva i negativa různých zdrojů energie, jejich ekonomické i ekologické aspekty. Učivo bude doplněno exkurzemi, např. JET. Další důležitou náplní semináře jsou laboratorní cvičení, která vedou k praktickému procvičení probrané látky, stejně tak i k zdokonalování zručnosti a dovedností v laboratorní technice. Součástí učiva je také seznámení se s prací významných vědců - chemiků působících v Praze.

Přiložit obrázek: